Pangea

Minden, ami földtudomány

Magyarország trianoni határtérképei a Mapire-ön!

2020. június 04. 10:15 - DSegyevy

Az Arcanum Adatbázis Kft. és a Lechner Tudásközpont Alaphálózati és Államhatárügyi Osztályának együttműködése eredményeként a mai napon elérhetővé vált az Arcanum által üzemeltetett Mapire oldalon a Trianoni békeszerződés nyomán előállott új magyar államhatár korabeli, részletes határtérkép-sorozatainak jelentős része, közelebbről az osztrák-magyar, a csehszlovák-magyar, illetve a román-magyar határszakasz részletes térképei.

A térképek ITT érhetőek el.

sopron_2.jpg

Határtérképek Sopron környékén (forrás)

Magyarország új határait ugyan az éppen ma 100 éve aláírt Trianoni békeszerződés jelölte ki, a pontos államhatár megállapítása még éveket vett igénybe. A békeszerződés szövegéhez mellékelt térképen már láthatjuk a hozzávetőleges államhatárokat. 

trianonterkep.jpg

A Trianoni békeszerződéshez csatolt térkép. (forrás)

trianon_magyarorszag.jpg

A békeszerződéshez csatolt térkép egy másik példánya. Lelőhely: Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, Párizs (a szerző saját felvétele)

A térkép 1:1 000 000 méretarányban készült számos példányban, hasonlóan a többi békeszerződéshez mellékelt térképhez. Azt, hogy az egymilliós méretarányú térképek központi szerepet töltsenek be a béketárgyalások folyamán az európai területek tekintetében, a brit delegáció szorgalmazta, hiszen ők előzőleg már számos ilyen anyagot készítettek, és az volt a céljuk, hogy az ő anyagaik váljanak tudományos standarddá. Ezek az anyagok eredetileg a XIX. század végén Albrecht Penck által javasolt, de lassan haladó, szintén egymilliós méretarányú világtérkép lapjaira vezethetőek vissza.

budapest.jpg

Geographical Section of the Foreign Office/Royal Geographical Society: Maps of Austria-Hungary. Budapest-szelvény. 1919. (forrás)

A békeszerződés, illetve a térkép jelölte ki a szomszédos országokkal való közös határok egyes szakaszait, ez a térkép azonban a határok pontos futását tekintve még messze nem volt pontos, a pontos határok kijelölését az antant hatalmak által létrehozott, az érintett országok, valamint az antant képviselőiből álló nemzetközi határmegállapító bizottságok végezték 1921 és 1925 között. A magyar fél nagy reményeket fűzött a határmegállapító-bizottságok munkálataihoz, mivel a Millerand-levélben történt utalás lehetséges határkorrekciókra, ez azonban a később megalakuló határmegállapító bizottságainak ellenállásán csaknem teljesen elbukott.

"…A szövetséges és társult hatalmak hívek ahhoz a szellemhez, mely őket a béke által megállapított határok kijelölésénél eltöltötte, foglalkoztak azzal a lehetőséggel is, hogy az így kijelölt határ esetleg nem felel meg mindenütt pontosan a néprajzi vagy gazdasági követelményeknek. Lehetséges, hogy egy helyszíni vizsgálat bebizonyítja majd a békeszerződésben vett határok egyes pontokon való megváltoztatásának szükségességét… Ebben az esetben a szövetséges és társult hatalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a szövetség tanácsa, ha a tekintetbe jövő felek egyike azt kívánta, felajánlhassa jó szolgálatait az eredeti határok békés úton való kiigazítására, ugyanazon feltételek mellett, azokon a helyeken, ahol egy határbizottság valamely változtatást kívánatosnak tartott…"

A békekonferencia elnökének Alexandre Millerand francia miniszterelnöknek a levele (részlet), 1920. május

Minden szomszédos országgal külön határmegállapító bizottságokat állítottak fel, így működött Csehszlovák-Magyar, Román-Magyar, Szerb-Horvát-Szlovén-Magyar és Osztrák-Magyar Határmegállapító Bizottság is. A határmegállapító bizottságok feladata volt a politikai határvonal megállapítása és terepi kijelölése, határkövekkel történő kitűzése, illetve térképezése. Az így elkészített térképek egy része került fel most a Mapire-re. Az egyes határmegállapító bizottságok térképei a méretarányt tekintve különbözhettek egymástól.

A határkijelölés térképi munkálataival Suba János, a HIM Hadtörténeti Térképtár vezetője foglalkozott alaposabban, mi is az ő műveit használjuk kiindulópontnak. Az ő egyik cikkében olvashatjuk, hogy a határkijelölés folyamatát alapvetően három, a munkálatok előrehaladtával egyre részletesebb méretarányú térkép(sorozaton) követhető nyomon, ezek közül most a legrészletesebb sorozatok jelentős része vált elérhetővé georeferált formában. A georeferált csehszlovák és román szelvények szkennjeit Timár Gábor találta meg a 2009. évi XII. törvény mellékleteként, míg az osztrák és az ukrán (korábban szintén csehszlovák) határszakasz szelvényei a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft Bosnyák téri épületéből (a korábbi FÖMI) kerültek elő. 

9708b06ec6f6575d644103e58fa8ec3b.png

Határkő a Kőszegi-hegységben (a szerző saját felvétele)

A csehszlovák-magyar határ

A határszakaszra több méretarányban is készültek térképek. Készült egy 1:25 000-es méretarányú áttekintő térképsorozat, továbbá egy 1:2880-as méretarányú, a kataszteri térképek szelvényezését használó térképsorozat. Ahol a Duna képezi a határt, ott 1:5000-es méretarányú szelvényeket használtak (ezek a Duna helyszínrajza című térkép szelvényeire vezethetők vissza), de erre a szakaszra is elkészültek az 1:2880-as méretarányú szelvények. Az 1:25 000-es sorozat 68, egyenként 37 × 28 cm-es szelvényből, az 1:5000-es méretarányú, a dunai határszakaszt ábrázoló sorozat 46 db, 75 × 60 cm-es szelvényből állnak. Az 1:2880-as sorozat dunai szelvényei 115 szelvényt, míg a fennmaradó határszakasz 278 szelvényt tesz ki.

viii-04.jpg

A részletes, 1:2880-as méretarányú térkép egy Somoskő-környéki szelvénye (forrás)

A georeferált térképek a dunai határszakaszon az 1:5000-es méretarányú szelvényekből a fennmaradó határszakaszokon pedig az 1:2880-as méretarányú szelvényekből állnak.

A georeferált szelvények (a feliratra kattintva elérhető az eredeti oldal)

A román-magyar határ

A román-magyar határszakaszt 126 db, 1:5000-es méretarányú szelvényen dolgozták fel. A térképszelvények mérete 60 × 60 cm, a határ két oldalán 100-100 méternyi területet ábrázoltak. A térképen a magyar oldalon a településneveket magyarul, míg a román oldalon románul, illetve zárójelben magyarul tüntették fel.

A szerb-horvát-szlovén-magyar határ

Térképészeti szempontból ez a határszakasz a legbonyolultabb, hiszen - Suba János leírása szerint - a kérdéses határszakaszokon belül több különböző méretarányt is alkalmaztak: a határvázlatok 1:5000, 1:5760, 1:7200, 1:10 000 és 1:11 520 méretarányban készültek, nem párhuzamosan, hanem az egyes határszakaszokon belül is váltakozó módon, és a szelvények számozása sem következetes, ráadásul a különböző méretarányban készült szelvények vetülete sem egységes. A határszakaszról 261 térképvázlat készült 198 szelvényen (egyes területeket a jobb helykihasználás érdekében darabolva ábrázoltak). 1:25 000-es méretarányú áttekintő-szelvények is készültek.

Ez a határszakasz egyelőre nem szerepel a georeferált térképek között, mivel az eredeti lapok nem szerepelnek a törvénymellékletben (helyettük újabb, '70-es - '80-as évekbeli lapok érhetőek el). Amennyiben sor kerül az eredeti lapok digitalizálására és georeferálására, valószínűleg ez lesz a legnagyobb szakmai kihívás valamennyi határszakasz feldolgozása közül.

Az osztrák-magyar határ

Az osztrák-magyar határról 1:200 000, 1:75 000, 1:25 000 méretarányú térkép-sorozatok is készültek, de a legrészletesebb az 1:2880-as méretarányú térkép-sorozat, amely 180 szelvényt tett ki. Előbbi sorozatok 1-1 km, utóbbi 100-100 méter széles sávot ábrázolt a határ két oldalán.

Ezen a határszakaszon az alább ismertetendő határleírások füzeteiben található 1:2880-as méretarányú térképeket georeferálták.

A határszakaszok részletes térképeit sokszorosították (a szerb-horvát-szlovén-magyar határról például vagy 53 ezer szelvényt nyomtattak ki), és az érintett országok között szétosztották. A sokszorosított térképek közül néhány példányt a határmegállapító bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítettek (a Csehszlovák-magyar határmegállapító bizottság esetén például 3-3-at). A szelvényeket a mai napig használják, a georeferált lapok nagy része például a 2009. évi XII. törvény mellékleteként kerültek elő, de számos, a békeszerződés óta eltelt időszakban lezajlott apróbb határkorrekciót is rávezettek. 

Határleírások

A határvázlatok mellett a másik térképészeti dokumentum a határleírás volt, amely szakaszonként (a csehszlovák-magyar határt például 27 füzetben dolgozták fel) mutatta be a határokat. Jellemzően az egyik oldalon szerepelt a határok, határkövek fizikai leírása, míg a másik oldalon egy-egy térképi vázlat szerepelt, ahogy azt az alábbi, az osztrák-magyar határ kapcsán is láthatjuk (ezek a térképek lettek georeferálva). Ezekhez több esetben kisebb méretarányú, 1:200 000-es áttekintő térképeket (a román-magyar határ esetében 1:375 000 volt a méretarány) is mellékeltek. Az egyes határmegállapító bizottságok határleírásai nem voltak egységesek, nem mindegyikhez mellékeltek külön térképet, és ezek méretarányai sem voltak egységesek.

irottko.jpg

A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása térképekkel. Az Írott-kő környéke (forrás)

koszegihg.jpg

A Kőszegi-hegység területét bemutató áttekintő térkép az osztrák-magyar határ B VI. alszakaszát bemutató határleírás  füzetéhez (forrás)

Összességében tehát a fentiekből láthatjuk, hogy a Trianoni békeszerződés és az azt követő határ-kijelölési munkálatok legrészletesebb térképészeti anyagai kerültek publikálásra, mely munka, főleg hogy egyben ábrázolja valamennyi határszakaszt, nemcsak hogy hiánypótló, hanem újdonság is a tekintetben ,hogy az eddig csak egyes szelvényeken látható területek összefüggő formában is szemlélhetők. További irány lehet a hiányzó határszakaszok georeferálása, illetve érdemes lehet kiterjeszteni a figyelmet a történelmi Magyarország területére eső, de az egyes utódállamok közötti területekre is, mint például a román-délszláv határ. Bár a törvénymellékletben a térképi anyagok nagy része elérhető, érdemes lenne digitalizálni a határmegállapító bizottságok egyéb anyagait is, és adatbázis-szerűen elérhetővé tenni azokat a neten.

A szelvények georeferálását Nagy Diána és Kozma László (Arcanum) készítették el.

Frissítés!

A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján is megjelent egy nagyon alapos írás az ott őrzött határtérképekről. Ebben megtekinthető néhány, a határmegállapító bizottságok tagjai által aláírt és lepecsételt szelvény is!

Források

Heffernan, Michael: Geography, Cartography and MilitaryIntelligence: The Royal Geographical Society and the First WorldWar. In: Transactions of the Institute of British Geographers. 1996. 504-533. p.
Suba János: A trianoni határ határokmányai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleménye. 2010. 308-321. p.

Suba János: A trianoni határ kitűzése és térképei. I. rész. In: Geodézia és Kartográfia. 2001/1. 25-29. p.

Suba János: A trianoni határ kitűzése és térképei. II. rész. In: Geodézia és Kartográfia. 2001/2. 4-9. p.

Suba János: A trianoni határ kitűzése és térképei. III. rész. In: Geodézia és Kartográfia. 2001/3. 6-9. p.

Suba János: A trianoni határ kitűzése és térképei. IV. rész. In: Geodézia és Kartográfia. 2001/4. 12-15. p.

Suba János: Magyarország trianoni határainak kitűzése. In: Rubicon: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/magyarorszag_trianoni_hatarainak_kituzese/ 

https://mapire.eu/hu/map/trianon100/?layers=here-aerial%2C174%2C175&bbox=2496061.50149819%2C6066154.123521094%2C2521839.889287366%2C6073797.826349611

https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites?fbclid=IwAR3fg6_Xuhfhq5foeZGH5ob0r21WiYTifNrzMMQTVukWjBSURaV_diJf2Gw

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900012.tv

http://mercator.elte.hu/~messer/folyo/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Millerand

https://hu.wikipedia.org/wiki/Millerand-f%C3%A9le_k%C3%ADs%C3%A9r%C5%91lev%C3%A9l

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/trianoni_hatarokmanyok_az_mnl_orszagos_leveltaraban

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1a4248e70c7fa6630fd9a9dbd7d4a359421e8a21/megtekintes

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://pangea.blog.hu/api/trackback/id/tr9615720292

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gigabursch 2020.06.08. 16:40:31

Ezt a Mapire-t még az életben nem olvastam angolos kiejtéssel.
Nekem fonetikusan "Mapirén" az olvasat.

Köszönöm a figyelemfelhívást.

Felmerült bennem, hogy a Mapirét sokan nézik ám külföldről is, a Vörös térkép és társaik felrakása is milyen hasznos lehetne. Magyar részről.

DSegyevy 2020.06.08. 20:19:55

@gigabursch: Volt bennem némi bizonytalanság, leírva nekem is furcsa, de végül két dolog döntött: egyrészt én leginkább angol nyelvű konferencia-anyagokban találkoztam a projekttel (mert amúgy a világ egyik legkomolyabb ilyen projektje a David Rumsey Hisorical Map Collection mellett), másrészt az Index egy kicsit előttünk tette ki, és ők is így írták magyar kontextusban. A második felvetés: lesz. :) Egyelőre ez került fel pár éve: mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910-etnikai/

pitcairn2 2020.06.14. 00:08:25

a britek nemcsak az egymilliós méretarányú térképeket szorgalmazták:)

"From the first it seemed to me obvious that the Pangerman plan, summed up in the two catchwords of " Mitteleuropa " and " Berlin-Bagdad," could never be defeated by a mere policy of negation, but was a challenge to the "Western democracies, alike on grounds of abstract justice and political expediency, to ____produce a rival programme____ (!!!!). To my mind the territorial issues, though merely the means to an end, not the end itself, took precedence in order of time ; and these issues seemed to me to centre in the ___creation of a New Europe upon a mainly racial basis___ (!!!!) — the reduction of Germany to her national boundaries, the restoration of Polish and Bohemian independence, the completion of Italian, Roumanian, Jugoslav, and Greek national unity, the ejection of the Turks from Europe"

EUROPE IN THE MELTING-POT
R. W. SETON-WATSON
EDITOR OF "the NEW EUROPE"
ia800901.us.archive.org/16/items/europeinmeltingp00setouoft/europeinmeltingp00setouoft.pdf

pitcairn2 2020.06.14. 00:17:39

A Népszövetség által megtestesített új nemzetközi rend felé Európa nacionalista alapon megvalósított totális átstrukturálása vezet…

“We never ceased to warn against a repetition of the methods of previous European Peace Congresses, to claim equity of treatment for big and small nations, to insist upon the incompatibility of such doctrines as " Non-interference " and " Absolute State Sovereignty " with the idea of a League of Nations. Above all we pled the cause of the future League, not merely on its merits as an abstract proposition, but as the only practical alternative to universal bankruptcy and social upheaval. It was just our profound belief in the need for such a League that led us to advocate the ___full territorial programme of European reconstruction___ (!!!); for we held that as the horse must precede the cart, so is ___satisfied nationalism the first essential preliminary to a new international order___(!!!!).”
EUROPE IN THE MELTING-POT
R. W. SETON-WATSON
EDITOR OF "the NEW EUROPE"
archive.org/stream/europeinmeltingp00setouoft#page/n17/mode/1up

hát mit mondjak gyönyörű…